Koszyk

 1. x X

Zakupy razem: 0.00 zł

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 LISTOPADA 2017R. 

 1. Sklep internetowy www.snuggme.pl prowadzony jest przez Dream Makers Agata Lewińska-Krzyżak z siedzibą przy ul. Radarowej 17/6, 02-137 Warszawa, numer NIP: 5222747311, numer REGON 360862524, zwany dalej „SPRZEDAWCĄ”.
 2. Zamawiający w sklepie internetowym wwww.snuggme.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie wwww.snuggme.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check-box.§ 1. Strony i przedmiot transakcji
 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę wwww.snuggme.pl.
 2. Przedmiot zamówienia, dalej zwany też "PRODUKTEM", stanowią jedynie oryginalne produkty, tj. Producenta. Katalog Produktów znajduje się na stronach Sklepu Internetowego wwww.snuggme.pl
 3. Zakupów w Sklepie Internetowym wwww.snuggme.pl może dokonywać osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna jednostka organizacyjny nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwany dalej „KLIENTEM”.
 4. Ceny Produktów wskazanych na stronach Sklepu internetowego wwww.snuggme.pl:
  1. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w momencie złożenia zamówienia (ceny brutto);
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez KLIENTA lub za pośrednictwem wiadomości email.
 5. Wszystkie PRODUKTY znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego wwww.snuggme.pl są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty.
 6. Informacje umieszczone na stronach Sklepu internetowego wwww.snuggme.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a ewentualne nieprawidłowości nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt poprzez e-mail:biuro.snuggme@gmail.com

§ 2. Składanie i potwierdzanie zamówień
 

 1. KLIENT może składać zamówienia na PRODUKTY dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego wwww.snuggme.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym wwww.snuggme.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach Sklepu Internetowego wwww.snuggme.pl.
 3. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 4. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura, która jest doręczana KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.
 5. W przypadku nie podjęcia przez KLIENTA przesyłki  z zamówionym PRODUKTEM, KLIENT zobowiązany jest do pokrycia, oprócz kosztów wysyłki, również kosztów jego zwrotu do SPRZEDAWCY.


§ 3. Modyfikacje zamówienia
 

 1. KLIENT może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez SPRZEDAWCĘ przesyłki z przedmiotem zamówienia do KLIENTA. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego wwww.snuggme.pl lub kontaktując się za pośrednictwem email na adres: biuro.snuggme@gmail.com
 3. KLIENT otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.§ 4. Formy płatności
 

 1. Zapłata za zamówiony Produkt może być dokonana:
  - za pobraniem w momencie odbioru PRODUKTU
  - w formie przelewu tradycyjnego przed dostawą PRODUKTU
  - za pośrednictwem portalu Przelewy24, przed dostawą PRODUKTU
  - za pośrednictwem portalu - Płatności Shoplo - Blue Media, przed dostawą PRODUKTU
    Dostępne formy płatności:
  Przelewy online  
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
    Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. PRODUKT zostaje wysłany do KLIENTA niezwłocznie - nie później niż na drugi dzień roboczy po wpłynięciu należności na konto SnuggeE spółka cywilna. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności


§ 5. Termin realizacji zamówień
 

 1. Czas realizacji zamówienia czyli wysłania paczki zależny jest od dostępności danego PRODUKTU w magazynie i liczony jest w dniach roboczych.
 2. Standardowo PRODUKTY wysyłamy w ciągu 48 godzin (2 dni robocze) liczonych od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku PRODUKTÓW na magazynie, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w terminie do 21 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku liczonych od daty złożenia zamówienia.
 3. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru. W takim przypadku SPRZEDAWACA poinformuje KLIENTA o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zamówienie złożone z kilku PRODUKTÓW o różnym czasie realizacji jest wysyłane w niezależnych przesyłkach przy czym KLIENT pokrywa koszty pojedynczej przesyłki, za wyjątkiem sytuacji, w których ustalono inaczej.
 5. Dostawy zamawianych PRODUKTÓW na wwww.snuggme.pl realizowane są na terenie całego kraju (Rzeczpospolita Polska).
 6. Opłata za każdą przesyłkę jest podana w tabeli stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Odbiór przesyłki od dostawcy musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na KLIENTA przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 8. Odbierając PRODUKT KLIENT jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

§ 6. Rabaty

 

 1. Żadne Rabaty się nie łączą ze sobą.§ 7. Reklamacje wad Produktów
 

 1. SPZREDAWCA jest zobowiązany do dostarczenia PRODUKTÓW bez wad. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
 2. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli PRODUKT jest wadliwy.
 3. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. 
  Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:
  (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, 
  (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, 
  (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. 
  Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z trzech działań: 
  a) wymiany towaru na nowy;
  b) obniżenia ceny; 
  c) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: 
  a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; 
  b) charakter wady – istotna czy nieistotna; 
  c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA: 
  a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY 
  albo 
  b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 9. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, sugeruję się skorzystanie z formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres ul. Nastrojowa 39, 05-830 Stara Wieś lub na adres e-mail: biuro@snuggme.pl.
 10. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:  
  a) wymiany towaru na nowy,
  b) obniżenia ceny towaru, 
  to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 11. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres ul. Nastrojowa 39, 05-830 Stara Wieś.
 12. Razem ze zwracanym PRODUKTEM należy przesłać kopię faktury lub paragonu. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne PRODUKTY nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia zostanie odesłana faktura korygująca.
 13. KLIENT w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.


§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), jeżeli KLIENT jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA . Za dzień objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA uznaje się dzień dostarczenia KLIENTOWI lub upoważnionej przez niego do odbioru osobie, PRODUKTU.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ w drodze oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.
  5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: biuro@snuggme.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: ul. Nastrojowa 39, 05-830 Stara Wieś. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
  8. KLIENT zobowiązany jest do odesłania PRODUKTU SPRZEDAWCY na adres ul. Nastrojowa 39, 05-830 Stara Wieś, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował SPRZEDAWCĘ o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli KLIENT odeśle PRODUKT przed upływem terminu 14 dni.
  9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz PRODUKTU, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
  11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki. 
   W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  12. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.
  13. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. m.in. w przypadku umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu się  lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1.  Produkty personalizowane - na zamówienie nie podlegają zwrotom.§ 9. DANE OSOBOWE
 

 1. Administratorem danych osobowych www.snuggme.pl, prowadzony jest przez Dream Makers Agata Lewińska-Krzyżak z siedzibą przy ul. Radarowej 17/6, 02-137 Warszawa, numer NIP: 5222747311, numer REGON 360862524.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Dane KLIENTÓW będą przetwarzane w następujących celach:
  1. Odpowiedzi na otrzymane od KLIENTÓW zapytania
  2. Realizacji zamówień
  3. Archiwizacji dokumentów tj. umów, zleceń i dokumentów rozliczeniowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit c RODO
  4. Dochodzenia roszczeń oraz w oparciu o art. 6 ust. 1lit. f RODO windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie w egzekucyjnych.
  5. Rozpatrywanie skarg i reklamacji  w oparciu o art. 6 ust.1 lit.c RODO
  6. Zawieranie umów i realizowanie ich postanowień w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. B RODO
    

Dane osobowe KLIENTÓW będą przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności: - podmiotom prowadzącym działalność kurierską - podmiotom prowadzącym działalność pocztową - partnerzy handlowi - firma księgowa - Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń - Organom Państwowym tj. Urząd Skarbowy, ZUS itp.

Dane KLIENTÓW będą przetwarzane  i przechowywane przez okres niezbędny od wykonania postanowień zawartych umów, realizacji zleceń a po upływie tego terminu do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez KLIENTA, której dane dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane KLIENTÓW będą przetwarzane oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego chyba że ustawy podatkowe będą stanowiły inaczej.

Każdemu KLIENTOWI, którego dane zostały nam powierzone przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. W przypadku naruszenia przepisów RODO przez naszą firmę KLIENT posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy bądź realizacji zleceń z firmą SnuggME s.c. W pozostałym zakresie (np.: działania marketingowe) podanie danych jest dobrowolne.

4. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie Sklepu Internetowego www.snuggme.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta można znaleźć na stronie sklepu internetowego www.snuggme.pl w zakładce „Polityka prywatności.”§ 10. Postanowienia końcowe
 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją PRODUKTU na komputerze KLIENTA a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, wymiary itp.). W takiej sytuacji KLIENTOWI przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 niniejszego regulaminu.
 3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.snuggme.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku wprowadzania zmian, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego www.snuggme.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu. Brak akceptacji nowego regulaminu skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie Internetowym.
 5. Ewentualne spory powstałe między KLIENTEM będącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a SPRZEDAWCĄ rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1
 
 
KOSZTY DOSTAWY


Działamy zgodnie z przepisami obowiązującymi.

Ceny wysyłki dla Polski:

Kurier DPD (przelew) - 17,99 zł
Kurier DPD (pobranie) - 24,99 zł 
Paczkomaty InPost (przelew) - 11,99 zł