Koszyk

 1. x X

Zakupy razem: 0.00 zł

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Zwroty i reklamacje

Klient ma prawo zwrócić towar (odstąpić od umowy) w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. 

Towar należy odesłać na adres: 

SnuggMe
ul. Nastrojowa 39
05-830 Stara Wieś

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 


ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), jeżeli KLIENT jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA . Za dzień objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA uznaje się dzień dostarczenia KLIENTOWI lub upoważnionej przez niego do odbioru osobie, PRODUKTU.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ w drodze oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.
  5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: biuro@snuggme.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: ul. Nastrojowa 39, 05-830 Stara Wieś. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
  8. KLIENT zobowiązany jest do odesłania PRODUKTU SPRZEDAWCY na adres ul. Nastrojowa 39, 05-830 Stara Wieś, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował SPRZEDAWCĘ o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli KLIENT odeśle PRODUKT przed upływem terminu 14 dni.
  9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz PRODUKTU, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
  11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  12. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.
  13. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. m.in. w przypadku umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu się  lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 Produkty personalizowane - na zamówienie nie podlegają zwrotom.

 Reklamacje wad Produktów  

 1. SPZREDAWCA jest zobowiązany do dostarczenia PRODUKTÓW bez wad. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
 2. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli PRODUKT jest wadliwy.
 3. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.  Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz: (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,  (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę,  (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.  Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z trzech działań:  a) wymiany towaru na nowy; b) obniżenia ceny;  c) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:  a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;  b) charakter wady – istotna czy nieistotna;  c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:  a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY  albo  b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 9. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, sugeruję się skorzystanie z formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres ul. Nastrojowa 39, 05-830 Stara Wieś lub na adres e-mail: biuro@snuggme.pl.
 10. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:   a) wymiany towaru na nowy, b) obniżenia ceny towaru,  to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 11. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres ul. Nastrojowa 39, 05-830 Stara Wieś.
 12. Razem ze zwracanym PRODUKTEM należy przesłać kopię faktury lub paragonu. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne PRODUKTY nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia zostanie odesłana faktura korygująca.
 13. KLIENT w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.